وعده مدیرعامل زیباسازی شهرداری محقق نشد؛
پارچه های رنگی همچنان خودنمایی می کنند
12 خرداد 94

به گزارش گیل نگاه: علی رغم قول مدیر سازمان زیباسازی شهری مبنی بر برداشتن پارچه های مناسبتی از میادین رشت بعد از سوم خرداد، همچنان این پارچه ها در گوشه وکنار شهر خودنمایی می کنند. میادین رشت چندماهی است که به ...