چرا مردان برای رانندگی زنان جوک می سازند؟
رانندگی به روایت زنان پشت رُل
21 خرداد 94

گیل نگاه: «می خواهند از تو سبقت بگیرند. بوق می زنند. عده ای مزاحمت می شوند. با نگاه ها و حرکاتشان به تو می گویند که زن ها رانندگی بلد نیستند». اینها سخنان سارا 22 ساله است. او یک راننده ...