علی اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهور:
پست گرفتن مجاهدان شنبه قابل قبول نیست
26 خرداد 94

گیل نگاه: «مجاهدان شنبه» شاید کمی گنگ باشد اما نه برای همه چون برخی به خوبی با این عبارت آشنا هستند چون خودشان در این دسته قرار می گیرند. مشاور ارشد رئیس جمهور درباره آنها تصریح کرد: کشور امروز با ...