گیل نگاه/امیر اردلان* اوایل سال۲۰۱۲ میلادی بود که جامعه ی بین الملل ٬ شاهد ظهور غده ای سرطانی تحت عنوان داعش در منطقه خاورمیانه بود٬ که این امر به نوبه ی خود٬ بروز ناامنی و تشویش در منطقه را سبب شد. طی ...

گیل نگاه/امیر اردلان فعال دانشجویی جریان فکری پویا و تکامل یافته در جامعه می تواند سندی بر سلاوت آن جامعه باشد که این امر نیازمند پشنوانه غنی فرهنگی و وجود تعامل میان اقشار و آحاد مختلف مردم در کالبد اجتماع می باشد. یکی ...

 امیر اردلان

فعال دانشجویی

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه باید  مستقل از هم باشند و در عین استقلال در انجام وظایف و رسیدن به اهداف ترسیم شده مکمل هم باشند،که متاسفانه شاهد ...