گیل نگاه: با تولد یک نوزاد حاصل از جنین فریز شده پس از 14 سال در صبح روز شنبه در اصفهان، رکورد نگهداری جنین فریز شده در ایران شکست. صبح امروز (شنبه 9 بهمن)، یک نوزاد دختر در بیمارستان مهرگان اصفهان چشم ...

گیل نگاه:به دنیا آمدن نوزادی که جنینی در شکمش داشت؛ این نوزاد در هنگام تولّد یک جنین در شکمش داشت که قرار بود برادر دوقلویش باشد، امّا جنین به جای قرار گرفتن در رحم مادر در درون این نوزاد رشد ...