گیل نگاه:مدت هاست که در پایان هر سال کارشناسان حوزه خودرو بهترین خودروهای سال را انتخاب می کنند. این امر در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و معمولا توسط یک هیئت داوری مدیریت می شود. به گزارش تلگراف، در پایان سال 2016 ...

گیل نگاه: شاید در نگاه اول، بیشتر ما با شنیدن نام پژو ۳۰۰۸، به یاد برادر آن، یعنی ۲۰۰۸ بیفتیم. همان خودرویی که چند وقت اخیر تیتر اخبار رسانه های ایران شده است اما در حقیقت پژو ۳۰۰۸، خودرویی با ...