گیل نگاه: دارو به قیمت 819 هزار تومان برای بیمار دارنده "بیمه عمومی سلامت" زیر 1000 تومان تمام شد. بیمه سلامت یک طرح عمومی اجراشده در دولت حسن روحانی بود که بعد از معضلات 8 ساله ای که مردم ایران  در ...