آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراها را ابلاغ شد؛
اعضای شوراهای شهر و روستا چقدر حقوق می گیرند؟
16 آبان 96

گیل نگاه:آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تدوین شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را ابلاغ ...