گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان،نیم سکه ، ربع سکه و طلا گران شد. بر اساس آخرین اطلاعات ارسال شده از سوی اتحادیه طلا و سکه رشت: تمام سکه بهار آزادی 17 میلیون و 900 هزار ریال(- 2 میلیون ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
28 فروردین 97

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 18 میلیون و 861 هزار ریال                      + 750 هزار ریال نیم ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
30 فروردین 97

گیل نگاه:  تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 18 میلیون و 450 هزار ریال              ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
3 اردیبهشت 97

گیل نگاه:  سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 18 میلیون و 250 هزار ریال                      - 150 هزار ریال نیم ...

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 17 میلیون و 900 هزار ریال                      - 350 هزار ریال نیم ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 17 میلیون و 750  هزار ریال            ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
6 اردیبهشت 97

گیل نگاه:  سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 17 میلیون و 520  هزار ریال                  - 30 هزار ریال نیم ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
9 اردیبهشت 97

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 18 میلیون و 30 هزار ریال                   + 330 ...

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 18 میلیون و 600 هزار ریال                + 100 ...

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و 050 هزار ریال                + 450 هزار ریال نیم سکه بهار ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
15 اردیبهشت 97

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و 650 هزار ریال               + 600 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 21 میلیون و 400 هزار ریال   + یک میلیون و 750 هزار ریال نیم سکه ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
18 اردیبهشت 97

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و 30 هزار ریال         - 2 میلیون و370 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و 250 هزار ریال      + 2 میلیون و420 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : 990 میلیون ...

گیل نگاه: نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران، تمام سکه ارزان شد، نرخ طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و 110 هزار ریال      - 1 میلیون ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ارزان شد و نرخ طلا و ربع سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی: 20 میلیون و 650 هزار ریال        ...

 اتحادیه طلا و جواهر رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
24 اردیبهشت 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و جواهر رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و 650 هزار ریال                - 800 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19  میلیون و   100  هزار ریال     بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی :  9 میلیون و ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران شد ، قیمت طلا پائین آمد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و430 هزار ریال                 + 330 هزار ریال نیم سکه ...

گیل نگاه: تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه ارزان شد، قیمت طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و800 هزار ریال              ...

گیل نگاه: قیمت تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه گران و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 19 میلیون و760 ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
1 خرداد 97

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران اما طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و100 هزار ریال                  + 340 هزار ریال نیم سکه بهار ...

گیل نگاه: قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و130 هزار ریال            ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ، قیمت طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و100 هزار ریال                     - 30 هزار ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
5 خرداد 97

گیل نگاه: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد ، قیمت ربع سکه و طلا تغییرنکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و400 هزار ریال              ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
قیمت سکه و طلا در بازار رشت
6 خرداد 97

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد ، قیمت نیم سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و350 هزار ریال          ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
7 خرداد 97

گیل نگاه:  سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 20 میلیون و400 هزار ریال                     + 180 هزار ریال نیم سکه ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 21 میلیون ریال                                 + 600 ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 21 میلیون500 هزار ریال                     + 500 هزار ریال نیم سکه بهار ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
10 خرداد 97

گیل نگاه: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد و ربع سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 21 میلیون550 هزار ریال                    ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 21 میلیون600 هزار ریال                     + 50 هزار ریال نیم سکه ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 21 میلیون و400 هزار ریال                     - 150 هزار ریال نیم سکه بهار ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 22 میلیون و 270 هزار ریال                   + 120 هزار ریال نیم سکه بهار ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
20 خرداد 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 23 میلیون و 250 هزار ریال                   + 980 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی: ...

گیل نگاه: تمام سکه نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه ارزان شد، قیمت طلا تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 24 میلیون و 820 هزار ریال              ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت
23 خرداد 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 25 میلیون و 300 هزار ریال                   + 480 هزار ریال نیم سکه بهار ...

گیل نگاه: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 25 میلیون و 200 هزار ریال              ...

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد که قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال است و قیمت نیم سکه بهار آزادی  ۱۲ میلیون ریال محاسبه شد. ربع سکه بهار آزادی با قیمت ۶ میلیون و ۹۵۰ ...

گیل نگاه: نرخ تمام سکه، نیم و ربع سکه و همچنین طلا ، امروز در بازار رشت نسبت به دیروز تغییری نداشته است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 24 میلیون و 570 هزار ریال        ...

گیل نگاه: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 25 میلیون و 250 هزار ریال            ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز
2 تیر 97

گیل نگاه:  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد که قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۵ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است و نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ ریال خرید و فروش می شود. قیمت ربع سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال و ربع سکه بهار آزادی با قیمت ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال است. اتحادیه طلا و سکه رشت ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد ، نرخ ربع سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی : ۲۸ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال + ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز
11 تیر 97

گیل نگاه: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال و ربع سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال محاسبه ...

گیل نگاه: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 29 میلیون و 610 هزار ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی : 28 میلیون و 860 هزار ریال              ...

گیل نگاه: تمام سکه، نیم سکه امروز در بازار رشت گران و ربع سکه و طلا ارزان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 28 میلیون و 970 هزار ریال  ...

گیل نگاه: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد و قیمت ربع سکه تغییر نکرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 28 میلیون و 550 ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی : 27 میلیون و 450 هزار ریال     - یک میلیون و100 هزار ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹۷/۰۴/۲۳
23 تیر 97

گیل نگاه: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد و قیمت نیم سکه تغییر نکرد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال محاسبه شده است. اتحادیه سکه و طلا رشت ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 28 میلیون و 350 هزار ریال   + یک میلیون و  250 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 13 میلیون و 900 ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال     + یک میلیون و ۱۵۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ ...

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال + ۹۸۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون ریال + ۶۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 32 میلیون و 570 هزار ریال     + یک میلیون و 120 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 16 میلیون ریال  ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام كرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز چهارشنبه ۳ مرداد
3 مرداد 97

گیل نگاه: طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و قیمت سکه تغییری نکرد. ربع سکه بهار آزادی با قیمت ۸ میلیون و۶۰۰ هزار ریال خرید و فروش می شود.  اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد که قیمت سکه تمام ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد، قیمت طلا تغییری نکرد.  اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 33 میلیون و 530 هزار ریال     - یک میلیون و 700 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 35 میلیون و 300 هزار ریال    + یک میلیون و 770 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 17 ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 38 میلیون و 750 هزار ریال       + 3 میلیون و 450 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 18 ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 45 میلیون ریال                        + 6 میلیون و 250 ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز (9مرداد) در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 46 میلیون و100 هزار ریال            +    1 میلیون و 100 هزار ریال نیم ...

گیل نگاه: نرخ سکه و طلا امروز (11مرداد) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 38 میلیون و50 هزار ریال         - 2 میلیون و 350 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز(13مرداد) در بازار رشت گران، طلا ارزان شد و قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه  طلا و سکه رشت امروز اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی 40 میلیون و500 هزار ریال          ...

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و50 هزار ریال                       - 320 هزار ریال نیم ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران شد و نرخ طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 34 میلیون و 450 هزار ریال     - 2 میلیون و 600 هزار ریال نیم سکه بهار ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت گران، نیم سکه، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی : 34 میلیون و 450 هزار ریال        + 2 میلیون ...

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال که با افزایش ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریالی همراه بوده است. نیم سکه بهار آزادی: ۱۸ میلیون و ۸۰۰ ریال که با ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام كرد:
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ مرداد
21 مرداد 97

گیل نگاه؛ قیمت تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد و قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۸ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال که با کاهش ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(22مرداد) در بازار رشت ارزان شد
22 مرداد 97

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: نرخ سکه و طلا امروز در بازار رشت کاهش یافت. سکه تمام بهار آزادی : 37 میلیون و 300 هزار ریال    - یک میلیون و 150 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه امروز(23مرداد) در بازار رشت گران شد
23 مرداد 97

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران شد به طوری که با افزایش یک میلیون و۲۰۰ هزار ریالی همراه بود. اما قیمت طلا تغییر نکرد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ...

اتحادیه سکه و طلا رشت اعلام كرد:
سکه و طلا امروز(24مرداد) در بازار رشت گران شد
24 مرداد 97

گیل نگاه: هر گرم طلای ۱۸ عیار هم امروز ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار قیمت خورد و سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(25مرداد) در بازار رشت ارزان شد
25 مرداد 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 39 میلیون و 200 هزار ریال    - یک میلیون و800 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : 18 میلیون ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
طلا امروز(28مرداد) در بازار رشت گران شد
28 مرداد 97

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان شد نرخ نیم سکه و تمام سکه تغییری نکرد اما طلا گران شد. نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال خرید و فروش می شود.  اتحادیه طلا و ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(6شهریور) در بازار رشت گران شد
6 شهریور 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.سکه تمام بهار آزادی امروز ۳۹ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۳۹ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال + یک ...

گیل نگاه: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه ارزان شد، اما قیمت طلا تغییر نکرد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 41 میلیون و 910 هزار ریال    ...

افزايش قابل توجه نرخ طلا و سکه؛
نرخ سکه و طلا امروز (۱۲شهریور) در بازار رشت
12 شهریور 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال است و نیم سکه بهار آزادی با قیمت ۲۱ میلیون ریال خرید و فروش می شود. اتحادیه طلا و ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
افزایش نرخ سکه و طلا در بازار رشت
13 شهریور 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 45 میلیون و 910 هزار ریال     + 1 میلیون و 100 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : ...

گیل نگاه: سرانجام پس از چندروز افزایش قیمت تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان، ربع سکه و طلا گران شدند. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۵ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال معامله ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
طلا و سکه امروز(18شهریور) در بازار رشت ارزان شد
18 شهریور 97

گیل نگاه: مرکز گیلان اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 41 میلیون و 660 هزار ریال                      - 4 میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی : 20 ...

گیل نگاه: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، تمام سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه تمام بهار آزادی : 41 میلیون و 660 هزار ریال    ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
سکه و طلا امروز(۲۰ شهریور) در بازار رشت گران شد
20 شهریور 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار رشت ۴۴ میلیون و ۶۰ هزار ریال معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی امروز در بازار رشت ۴۴ ...

گیل نگاه: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۴۸۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد که سکه تمام بهار آزادی ...

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، طلا گران شد اما نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۴ میلیون و ۸۶۰ ...

گیل نگاه: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 45 میلیون و 560 هزار ریال        ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
طلا و سکه امروز(دوم مهر) در بازار رشت گران شد
2 مهر 97

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت با بیان اینکه طلا و سکه امروز(دوم مهر) در بازار رشت گران شد افزود: سکه تمام بهار آزادی : 46 میلیون و 660 هزار ریال   + یک میلیون و 100 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت با بیان اینکه سکه و طلا در بازار رشت گران شد افزود: سکه تمام بهار آزادی : 47 میلیون و 660 هزار ریال                 + یک میلیون ریال نیم ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
افزایش 67 هزار تومانی طلا در یک روز
4 مهر 97

گیل نگاه: طلا و سکه امروز(4) مهر در بازار رشت گران شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال محاسبه شده است که نسبت به روز گذشته ۶۷۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است. اتحادیه طلا ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
طلا و سکه امروز (5مهر)در بازار رشت گران شد
5 مهر 97

گیل نگاه: اتحادیه طلا و سکه رشت با بیان اینکه طلا و سکه امروز هم در بازار رشت گران شد اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی: ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال ربع ...

گیل نگاه: طلا، تمام سکه، نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان شد، اما قیمت ربع سکه تغییر نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 51 میلیون و 610 هزار ریال    - 2 میلیون و  ...

گیل نگاه: در ادامه روند کاهشی، طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ۴۵ میلیون ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز(14مهر) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 40 میلیون و 500 هزار ریال     - 4 میلیون و 500 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : 20 ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی : 39 میلیون ریال                     - 1 میلیون و 500 هزار ریال نیم ...

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
سکه و طلا در بازار رشت ارزان شد
22 مهر 97

گیل نگاه: طلا و سکه امروز(22مهر) در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی: 42 میلیون و 800 هزار ریال      - 2 میلیون و 200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی : ...

گیل نگاه: سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییر نکرد. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۷۰ هزار ریال بدون تغییر معامله شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: ...

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد؛
سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد
25 مهر 97

گیل نگاه: سکه و طلا امروز(25مهر) در بازار رشت گران شد. به گزارش اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 43 میلیون و 900 هزار ریال               + 200 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ...

گیل نگاه: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی: 42 میلیون و 900 هزار ریال           - یک میلیون ریال نیم سکه بهار آزادی : 21 میلیون ...

گیل نگاه: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان اما قیمت نیم سکه و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد  : سکه تمام بهار آزادی41 میلیون و 200 هزار ریال- یک میلیون و700 هزار ریال نیم ...