رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد:
۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی استخدام می شوند
19 اردیبهشت 97

گیل نگاه: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام ۱۸ هزار نفر در دستگاه های دولتی خبر داد. به گزارش ایسنا، جمشید انصاری اظهار کرد: آگهی استخدام ۱۸ هزار نفر روز سه شنبه در سایت سازمان سنجش اعلام شد و ...