گیل نگاه: دختر روان شناس پس از آن که خواستگارش متوجه سن واقعی او شد، دست به اقدام عجیبی زد. او برای مجبور کردن پسر جوان جهت ازدواج با صحنه سازی از او و خانواده اش به اتهام سرقت شکایت ...