گیل نگاه: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گیلان گفت: مردم نوع دوست گیلان در نیمه نخست سال جاری حدود شش میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند که این میزان صدقه از 362 هزار و 414 صندوق بزرگ، ...