گیل نگاه: استاندار اصفهان گفت: با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا ۱۵ روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند. به گزارش تسنیم ، تصویب و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدیران بسیاری از وزارتخانه ها ...