گیل نگاه: با حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، رضا علیزاده سوستانی سرپرست دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری شد. در متن این حکم از سوی محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان ...