گیل نگاه: تعطیلات نوروز، فرصتی بود تا بدون رعایت تقدم و تأخر، برخی معضلات خطه شمال را از نزدیک مشاهده کنم. بیان بخشی از این مصائب، به این دلیل است که دست اندرکاران و متولیان امور جامعه و آنان که ...