گیل نگاه: برخی خبرگزاری های معتبر، د یروز صبح خبری با عنوان «ممنوعیت استفاد ه از کلمه شراب د ر کتاب ها» را منتشر کرد ند که البته پس از چند ساعت تکذیب شد . مهرشاد مرتضوی با این مقدمه در صفحه طنز روزنامه «قانون» نوشت: از آنجا که د ولت قبل کاری کرد ه که د یگر هیچ خبری برای ما غیرقابل باور نباشد ، شرایط «پسا ممنوعیت الشراب د ر کتاب» را بررسی می کنیم: مسئول: استفاد ه از کلمه شراب د ر کتاب ها ممنوع می شود . حافظ، سعد ی، خیام و د یگران: بابا این شعرهای ما مضامین عمیق عرفانی د اره ها! اصلا این، اونی که شما فکر می کنین نیست! مسئول: بحث نکنین. ما خود مون بهتر می د ونیم. پروانه کسبتونو می گیرما! بی قانون: راست می گن د یگه. آخه این آت و آشغالا چیه توی شعرتون می ارین؟ این همه خوراکی خوشمزه هست. حافظ د ر حالی که پایش را روی زمین می کشد : آخه زمان ما از این خورد نیا نبود . یه گلابی بود و یه موز. خیام: سمت ما هم که کلا فقط انگور د ر می اومد . بی قانون: خب بسه د یگه. برین کتاب شعرهاتونو بیارین ببینیم یه جوری ماستمالیش کنیم. حافظ برگیر «خیار» طرب انگیز و بیا پنهان ز د کان بغلی خیز و بیا د لم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست د یر مغان و «لیوان آب» کجا که تنگد ل چه نشینی ز پرد ه بیرون آی که د ر خم است «انار» ی چو لعل رمانی سعد ی من آن نیم که حلال از حرام نشناسم «آد امس» با تو حلال است و آب بی تو حرام مولانا «رانیِّ» شیره ی انگور خواهم حریف سرخوش مخمور خواهم امیرخسرو د هلوی خونابه می خورم ز غم و گریه می کنم آری که «د وغ»، گوهر هر کس برون د هد گریبانم مگیر ای محتسب، این کاره هستم من! کزین د امان تو بوی «شانلِ فِیک» می آید اوحد ی به خرابات برید از د ر این خانه مرا که د گر یاد «کباب» آمد و «مرغانه» مرا انوری د ل د ر هوس «شامپوی» گلرنگ خوش است با بربط و با نای و د ف و چنگ خوش است (تو حموم؟!) وحشی بافقی هم تو مگر پیاله ای بخشی از آن «آب آلبالو» ورنه که «هایپ» د یگری نشکند این خمار را اقبال لاهوری خیز و د ر جامم «ویتامین سی» بریز روی آن هم هرچی که خواستی بریز مسئول: چشمک نزن آقای اقبال! ابوسعید ابوالخیر د ر د ِیر شد م ماحضری آورد ند «بنگر چه د لس تر خری» آورد ند ! عراقی چو با خود یافتند اهل محل را «پنیر» بیخود ی د ر جام کرد ند هزاران کِش به اند ام و تنش د اد «پنیر پیتزا» یش نام کرد ند خیام ............. ِ..... که.... خواهم /................. ِ..... ی خواهم بی قانون: شما کلا برو سراغ همون ریاضی: |

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code