گیل نگاه:فرهاد تیمورزاده مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده در یادداشتی کوتاه به توصیف وضعیت اسفناک چاپ و انتشار و خمیرکردن کتاب ها پرداخت. متن این یادداشت تلخ و کوتاه به این شرح است: «امروز شروع کردیم به فروش حجم زیادی از کتاب های سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به بهای هر کیلوگرم ۶۵۵ تومان. هر خاور کتاب - به بهای پشت جلد حدود ۳۰۰ میلیون تومان - به ازای ۳ میلیون تومان روانه کارخانه های خمیرسازی شد. تصور می کنم در این مرحله حدود ۱۳ خاور کتاب را خمیر کنیم. دریافت ۳۰ میلیون تومان به ازای یک میلیارد تومان کتاب... واقعیت تلخ فعالیت ما ناشران که هیچ جا تصورش را هم نمی کنند. دارایی... تامین اجتماعی... تعزیرات... اداره کار... شهرداری... برق... آب... گاز...! جالب است که بعضی همکاران من که این متن را می خوانند به عدد ۶۵۵ با تعجب نگاه خواهند کرد. آخر خیلی ها نصف این مبلغ را برای کتاب خمیری شنیده اند... وقتی می گوییم صنعت فقیر نشر، باید باور کرد.»
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code